Poligami
MAKLUMAT UMUM
    Allah Ta'la telah berfirman dalam Surah An Nisa': ayat 3 yang bermaksud:
    " Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja, atau budak-budak yang kamu miliki (hamba sahaya). Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."
    Islam mengharuskan poligami atas beberapa sebab:-
    - Suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang luar biasa sehinggakan isteri tidak dapat memenuhi keinginannya.
    - Keadaan isteri yang sentiasa uzur dan sakit.
    - Membela kaum wanita yang menjadi balu atau janda setelah suami gugur dalam berjihad menegakkan agama Allah.
    - Isteri tidak dapat melahirkan zuriat atas sebab kesihatan.

PROSEDUR PERMOHONAN POLIGAMI
    * Dapatkan Borang 2B Di JAIS/PAID atau Mengisi Permohonan Secara Online Di Alamat htttp://ncr.jais.gov.my
    * Lengkapkan Borang dan Lampirkan Dokumen Sokongan.
    * Dapatkan Pengesahan Dari Penolong Pendaftar Nikah Kariah.
    * Dapatkan Sokongan Berkahwin dari PAID.
    * Daftarkan Permohonan Di MAHKAMAH TINGGI SYARIAH .
   

DOKUMEN SOKONGAN
    * Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) pemohon.
    * Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) isteri / isteri-isteri sedia ada .
    * Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) bakal isteri.
    * Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) wali kepada bakal isteri.
    * Salinan Mykad (warganegara) / Passport (warganegara asing) 2 orang saksi.
    * Rekod Ujian Saringan HIV (Hanya di klinik kerajaan sahaja.)
    * Borang 1 (Akaun Pengesahan Pemastautin) yang disahkan oleh Nazir Masjid/ Pengerusi Jawatankuasa Penduduk/ Pengerusi Taman Perumahan/ Pengerusi JKKK/ Penghulu Mukim/ Pegawai Kumpulan
A (bagi pemohon yang mempunyai perbezaan alamat tempat tinggal dengan alamat di dalam MyKad)
    * Salinan Surat Perakuan Nikah/ Surat Perakuan Rujuk.
    * Salinan MyKad / Surat Beranak Anak-anak.
    * Surat / Kad Perakuan Islam dan salinannya (Jika pemohon Saudara baru).
    * Salinan Slip Gaji Akhir / penyata Akaun Simpanan Bank yang diperakui / Akaun Sumpah jumlah pendapatan pemohon.
    * 3 set Salinan Borang 2B dan dokumen sokongan.
   

MAKLUMAT TAMBAHAN
     
 1.   a) Borang 2B ini hanya untuk pemohon yang beralamat MyKad atau bermastautin di Negeri Selangor sahaja.
b) Kadar bermastautin adalah 4 bulan atau lebih walaupun alamat MyKad di luar Negeri Selangor.
c) Kelayakan bermastautin adalah apabila memperolehi pengesahan bermastautin dari Nazir Masjid/ Pengerusi Jawatankuasa Penduduk .
 2.   a) Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap menggunakan huruf besar dan berdakwat hitam atau biru tanpa ditandatangani dahulu.
b) Setiap kesalahan perkataan hendaklah dipotong dan ditandatangani ringkas atau diganti dengan borang baru.
c) Memadam perkataan yang salah atau ditindih adalah tidak dibenarkan.
d) Pastikan dokumen sokongan adalah betul, mencukupi, dan dilampirkan bersama dengan borang sebelum berjumpa PPN. Jangan palang/tandakan setiap dokumen sokongan dengan sebarang tulisan.
 3.   a) Pemohon dan 2 orang saksi hendaklah berjumpa dengan PPN di mana pemohon bermastautin untuk mendapatkan pengesahan dan sokongan berkahwin.
b) Jika ketiadaan PPN, pemohon dan 2 orang saksi hendaklah hadir ke PAID.
c) Syarat 2 orang saksi ini hendaklah lelaki yang berumur 18 tahun ke atas dan mengenali status pemohon. Pastikan tandatangan pemohon dan 2 orang saksi dibuat di hadapan PPN.
d) Pastikan PPN telah membuat pengesahan dengan bukti tandatangan, tarikh dan cop rasmi pada borang pemohon.
 4.   a) Setelah sempurna pengesahan PPN, pemohon hendaklah hadir ke PAID di mana pemohon bermastautin untuk mendapatkan sokongan dan pengesahan.
b) 2 orang saksi tidak perlu di bawa bersama ketika berususan di PAID.
c) Setelah mendapat pengesahan PAID, pemohon perlu mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.
d) Jika Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor memberi Surat Kebenaran berkahwin, sila rujuk semula Pejabat Agama Islam untuk urusan lanjut berkaitan pernikahan.
 
 5.   a) Surat Kebenaran Berkahwin yang diperolehi kemudiannya hendaklah disertakan kepada pihak perempuan untuk tindakan seterusnya.
   

SOALAN YANG SERING DITANYA
    1. Mengapakah permohonan berpoligami perlu dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah?
    Permohonan berpoligami perlu dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah kerana ia telah diperuntukkan dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor No. 4/1984 (pin.) 1988 di bawah Seksyen 23 (1) "Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa ia masih beristerikan isterinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada Hakim Syariah, akan tetapi dan tertakluk kepada Seksyen 123, jika ia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkahwinan itu boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah Mahkamah."
    Seksyen 123 menyatakan "Jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka ia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau dengan penjara tidak lebih dari enam bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu."
    Keputusan untuk menetapkan sama ada seseorang lelaki itu boleh berpoligami atau sebaliknya adalah di bawah bidangkuasa Hakim Syariah kerana pihak lelaki itu perlu membuktikan bahawa beliau mempunyai kelayakan mengikut hukum syarak.
   

2. Adakah seorang lelaki yang ingin berpoligami perlu mendapatkan kebenaran daripada isteri yang sedia ada?
    Kebenaran untuk berpoligami daripada isteri yang sedia ada bukan merupakan satu syarat yang utama dalam meluluskan permohonan seseorang lelaki untuk berpoligami. Walaubagaimanapun, berdasarkan peruntukan dalam Seksyen 23 (3) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor No. 4/1984 (pin.) 1988, pihak suami perlu menyatakan sama ada beliau telah mendapat keizinan daripada isteri yang sedia ada atau sebaliknya untuk berpoligami.